Jurat

El jurat estarà compost per una sèrie de representants de l’AENTEG com a entitat organitzadora, als quals s’hi afegiran una sèrie de persones que des de la junta directiva de l’AENTEG siguin considerades rellevants pel seu perfil professional o per al funcionament de la categoria.

 

La composició del jurat pot variar, fins i tot, per a cadascuna de les categories, incloent-hi persones designades per la junta per decidir sobre una categoria en concret.

 

El criteri d’inclusió dels membres del jurat per a cadascuna de les categories queda a parer de la junta directiva de l’AENTEG.

 

El Sr. Martí Batllori, membre del Comitè Organitzador, figurarà com a secretari del Jurat, amb veu però sense vot. Haurà de vetllar perquè es compleixin els compromisos adquirits pels membres del Jurat i perquè les candidatures premiades s’ajustin als objectius dels Premis E-TECH.

 

El jurat tan sols es dóna a conèixer i entra en escena un cop conclòs el període de presentació de candidatures (14 d’octubre del 2024), a partir del qual no es faran ja canvis en la seva composició, tret del cas que hi hagi alguna baixa. En aquest cas, la junta directiva de l’AENTEG designarà una persona per cobrir aquesta baixa, o bé deixarà el lloc del jurat vacant.

Qualsevol dubte o consulta, podeu recórrer a l’ajut de la nostra secretaria,   a la qual podeu contactar a través de 

l’adreça de correu  electrònic premisetech@aenteg.com 

O bé al telèfon 972213435.